Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats

I JANUARY 15, 1909. ROSEBUD, 
White Thunder Creek, S. D. 
Dec. 1, 1908. 
St. Joseph omniciye oitancanpi . 
Charles Roubideaux itancan. 
Geo. Goggle Eye iyokihe. 
John Yellow Wolf wowapi kaga. 
Joseph Garneaux wiyokihe yuha. 
George Mannard iapi awanyaka. 
Louis " " Sr. mazaska awan. 
Goggle Eye tiyopa awanyaka. 
Geo. Arm wamnayan. 
Geo. Thin Elk, Joseph Roubi- 
deaux, John R. Pumpkins, wi- 
gliglapi. 

Ho lena wi akenom hehanyan 
bliheici wicasipi. Owasin nape 
ciyuzapi. John Yellow Wolf. White Thunder Creek. Dec. 1, '08. 
St. Mary omniciye oitancanpi. 
Maggie Roubideaux unciyapi. 
Mrs. Stranger Horse iyokihe. 
Clara Roubideaux wowapi kaga. 
Mary Mannard iapi awanyaka. 
Mrs, Lucy Stranger Horse ma- 
zaska awanyaka. Emma Man- 
nard wiyokihe yuha. Lizzie Hair 
tiyopa awanyaka, 
Mrs. Good Shield, Annie Frog, 
Mrs. Iron Shooter, Amy Beau- 
vis Winnie Yellow Wolf, Lucy 
Thin Elk Ogliglepi. Sussie 

Desersa wokagege wiyopeya. 

Catholic wocekiye on nape oa- 
niyuzapi. Nitakuyepi wan 
Clara Roubideaux. 

St. Joseph na St. Mary omni- 
ciye lecala womnaye econpi kii 
he nakun nayalionpi kta. Omni- 
ciye tipi on wamnayanpi $24-65. 
Christmas on womnaye kin f 83.. 
27. Charles Roubideaux. WOOD, S. D. Dec. 1, 1903 
Eyanpaha. 

Wicoie conala m-iyecilaotanix 
wacin; taku epin kte kin he le e. 
St. Joseph igluwicaka wicoliai 
kin he tacupa wan iyacmpi, fcfca 
wicasa wanjigji tacupa kin lila 
napin keyapi na on oliankoya 
iyopteya iwicayaya keyapi. he 
eca lehanl le wo .vapi kin on wa- 
kiksuya wicawaya wacin. 

Priests wiconyuhapi na iyoti- 
yekiya waonspekiyapi kin e wi- han taku su kin hunli canku ica- 
gla hinlipaya, hecel malipiyazin- 
tkala kin tebyapi; yunkan hunk 
inyan akan hmlipaya, tka inyan 
spaye sni on oliankoya hinapa, 
na ake oliankoya snija; yunkan 
hunli wapepeka egna hinlipaya, 
hecel wapepeka kin aogluteya, 
hecel icage sni; na hunli maka 
waste el hinlipaya, yunkan opa- 
winge suton, M eya. 

Tuwe wocekiye opa wan heca 
kecin kin wocekiye tawoope kin 
ognayan opiieiye iyecetu. Wica- 
ia warjigji iye tawacin kin he 
eca wocekiye tawoope kecinpi 
ece, hecel wicasa qeya tehanhan 
waonspeiyiciyapi na priest wica- 
kagapi kin hen a iye tokelkel ta- 
wacinpi ognagna awicayapi kta 
kecinpi, na hecel okihipisnicana 
wacinkopi ece. Priest wan to- 
ssape on wahokonkiye qon he 
tanyan anagoptan sni, wocekiye 
tawoope okiyake qon hena iya- 
yuze sni, iye tokecin qon he 
ogna najin ece. Ho he hecetu sni 
yelo. He taku su canku icagla 
hinnpaye qon he iyececa yelo. 
Hececa kin hena eca wakansica 
tazintkala kin tebyapi ece. Na- 
Kun wicasa wanjigji wocekiye el 
jwotanla opapi kecinpi na kohan 
cokel wicolian el skanpi ece mi- 
aiakastanpi qon hehan taku s^ca 
owasin elipeyake qon wicake sni, 
Wakantanka gnaye; hena eca ta- 
xu su kin wapepeka el hinlipaye 
jin e e, wicolian sica icahi woce- 
dye opa kecinpi heaa Wakan- 
canka hecetu sni lake. — Hunli 
maka waste el ahinlipaya eya, 
wicasa na winyan wanjigji woce- 
kiye tawoope ogna onpiLla cinpi 
ece, ijehan wakan oglakapiecon- 
ai, ijehan Yutapi- wakan icupi 
ice, ijehan mass woinapi opa 
.vacin onpi, ijehin tiwahs tawapi 
el wotapi lto^ab cekiyapi ece, 
it wane tawapi skaya kicjwapi, 
wakanheja tawapi skaya wicaku- 
wapi ece, tikiyela ti kin aiwicayt 
ini, lakol wacipi tka ekta ye sni, 
St. Joseph mniciyapi el yuoni- 
hanyan opeya on, tonka silayap, 
^agapi na omaka ikicihunni ca 
yutokecapi yunkan on omniciye 
enakiye sni el hecena opa ece. 

Ho mitakolapi, wocekiye ei 
opiiciyapa kin wanjigji caje blate kan el wicakeya St. Josoph 
heca kta ca icicu. On etanhan 
wowapi wan icu kta na heon St. 
Joseph heca keicjyin kta ca ma- 
kes okihi kta hecel Bishop O'- 
Gorman cajeyate tka yelo. St. 
Joseph tawoope na wocekiye ta- 
omniciye tawoope heca kin heon 
wanna ota con pa pi kta iye- 
cece ye lo. 

Tacupa kin he lila napin, tka 
nikonsi ehanna he woyute tokapa 
kiya ece, he iyccel nis lehantu 
kin St. Joseq h tacupa iyecel to- 
kapakiya wocekiye niiawa el ya- 
on kta wasteke lo. Tacupe qon 
he napin na iyopteya iyaya qon 
iyecel St. Joseph tawoope kin 
iyopteya iniyaya hecin he hecetu 
sni yelo. Tacupa kin iwang yate 
-cinhsn tohanni iyopteya iniyayin 
kte sni: he iyecel St. Joseph 
omniciye el iwangyelicin oyapa 
kinhan tanyan oyapa kte lo. Tka 
ehas hia ksab rAe'M kinhan ni- 
takolapi kin cantiyonicisipi on 
wacinniko kta, he woinape kin 
ee. Hehan tonkasilayapi kesa 
yakip; jin na omniciye ye sni ya- 
on kin hecetu sni yelo; tka wa- 
liwala omniciye el oyapa kin he 
e waste kta; hecel tanyan wica- 
rtagi niyewacani kte. 
Nitakolapi wanji 

Alex Desersa. hecel taku sice kin okan kte sni, 
he waste. Mitakuyepi, cante su- 
taya najin po; wayasice kin el 
niupi cante kin tjxsyan itkob 
wfyawaste po, Hecel taku wa- 
ste kin hecela ota slolniyapi 
kin toksa hakiktapi ake ocim 
wastepikta. Wayasicapi sni po, 
ecel niyasicapi kte sni tanyan 
onpi kta kecannipi kin lena apa- 
zapo, ptayela oasiicilapi kta iye- 
cetu lica, hecel econpi kin taku 
wasteste kin hena luhapi kte. 
Taku sice kin anapta waoncinpi 
kta; taku waste kin onkuwapi 
kta; tuweni cante yuteliipi sni- 
yan waste. WaWayela cante 
akablayela yuha wacin po: he- 
cel ecanonpi kin Wakantanka 
wanniyakapi kta, na taku wanji 
cante nisicapi kin cekiyapo; ma- 
lipiya wncaklcanpta wanyake cin 
he kiksuyapo; toksa niseya ni- 
ksuyapi kta. Iyuha oasikicilapi 
kta he waste yelo. 

Iyuha cante wasteya nape ci- 
yuzapi. Jos. Holy Bull. cowoyake wan onkokiyakapi kin 
lecetu. Wanikiya wiyacinpi wan cin lena eca on Wanikiye wiya- 
eya: "Woju heca wan taku su cinpi wan eye, St. Joseph iglu- 
oju iyaya; yunkan oju kin icon- wicake cin he wanna wicaiawa- Cherry Creek, S. Dak. 
Eyanpaha. 

Tohanni Bed lecel Eyan- 
paha wakage sni waon fcka lehan 
tohanyan owakihi epin kta. Ho- 
maksila li'ci na ohinniyan wirna- 
stecelj, tka toli",ntan waon kin 
wocekiye waste walake can hena 
*vo wahokonkiye naJion iyomaki- 
oi na lehanl waklaotanin kta wa- 
cin; lehantu kte sni itokam lecel 
wiyukcanpi olakin econhan mi- 
:akola cilsuyapelo. Wakantan- 
ka eciyatai han \\ oor sptonkicupi 
?am waoLspeonkiciciyapi kta 
iyececa Wowaho',.oukiye kinhe- 
la s.taya anagaptanpo, hecetu. 
Maka akanl on ;onpi kin ecoii- 
aan taku waste kin he amaonnipi 
caku waste kin he ogna onkolian- 
yanpi, taku waste kin he ogna 
ankigluhapi kta: taku sice kin he 
yi'ca, taku sice kin heanagoptan- 
?i sni po; he patitanpo: taku 
sice kin he pawankaalapi kinhan 
taku waste kin hel ya&ke icupo. 
He sutaya cante el paotinzapo; WAKPALA, S. D. Dec. 1, "08. 
Eyanpaha. 

Taku ciscila epa wacin. 
Jesus iye atayela w^owasake ta- 
wa kin he tuwa qu he Simon Pe- 
ter he qu na heya: MaHpiya ti- 
yopa iyusloke kin ci?u kta na ta- 
ku maka akanl yakiyuskapi ra 
maka akanl yakaske cin nakun 
he malipiya ekta kaskapi kta. 
Wokiyuske na wokaske kin he- 
naos Catholic church el wowa- 
sake eknaka. Tohanyan sinasa- 
patuwa miniakastanpi sni kin- 
han maka akanl nahanlici tuweni 
kiyuske sni na tuwa sinasapa 
miniakastanpi kin he wanna ma- 
lipiya el kiyuikapi. Incin Jesus 
atayela heya: Okolakiciye mita- 
wa kin le imnija kin akanl wa- 
kagin kta, na wakansica tiyopa 
kin yujuju okihi sni, eya. Ho 
mitakuyepi tona Catholics heni- 
capi kin ito, le kiksuya po, na 
ohinni Yutapi wakan icu wacin 
po; niye nitawoalitani on malipi- 
ya tiyopa nanicitake heon ake, 
tuwa tiyopa el wowasake yuhe 
kin he oliankoya kiksuyapo; he- 
cel ake wowaste iyacu kta. Wa- 
hosiyapi akenonpaPi kin hena 
tuwePi he hena catholic church 
eePi heon taku wowasake ota 
wicaqu heon Woniya Wakan eci- 
yatanhan wowasake ota econ 
ktaiwahowicaya. Ihoheon etan- 
han wowacinye wowasake tanka 
el naunjinPi. 

Charles zitkalaluta. JANUARY 15, 1909. WOLFF CAN HANPA TAW A. 
(Christmas woyakapi. Tohan tukte ehan— wana nina 
tehan qa anpetu tukte etu kin 
akiktonjapi— Europe makoce kin 
waziyata ihanke kin ekta otonwe 
wan— ocajeyad sice qaontuwena 
kiksuye sni— tohan tukte ehan 
hoksina wan waniyetu sakowin, 
Wolff eciyapi, wamclenica qa 
tonwincu wan yuha, tka suta, qa 
oH an sica, qa omaka teca eca hen 
eceena poskin yuze qa kihna 
ecee, qa mazawaksica ohna wa- 
hinpi qu eca kitkitan okinniyan 
ecee. 

Tuka hoksina kin ecaken wa- 
stecake kin on, wakanka kin 
pasu inkpa kin akan hocespu 
yanke qa akan hin torn skaska 
nye kin kokipa ecee esta waste- 
dake. 

Wolff tonwincu kin tipi wan 
yuhe qa -iyahdehonska wan ma- 
zaskazi ojuna yuha tuwe ovvasin 
sdonya; heon onsika wayawapi 
kin en hoksina kin wayawa yeye : 
kta tawatenye sni. Hececa esta 
token wokajuju kin wasakayena 
ecakiconpl kta wiyukcanyan 
econ, waonspekiya sice kin ho- 
ksina waonspewicakiye kin he- 
ceena sicaya ihduze qa heceena 
on tanyan kicicajujupi sni kin on 
ohinni iyopeyesa, qa tuktekten 
hoksina onmanpi kin nakun ho- 
ksina kin iyowajake sni wadiyo- 
peyapi ecee, hena owasin hunka- 
ke wijicapi. 

Hecen on tohan Christmas eca 
hoksina kin onsika tukte oka- 
Kmin tuwena on sni en yanke qa 
ceya ecee. 

Christmas itokam litayetu kin 
waonspewicakiye kin wayawa 
owasin hanyetu cokaya cekiyapi 
kin ekta awicaye kte qa ayustan- 
pi kinhan ake tokenken tipi kin 
ecen akielipewicaye kta. 

He waniyetu kin econhan wa- 
niyetu telnka, qa itokam ton acan 
wa ota hintipaya, wayawa kin 
tukten emniciye kte kin en cos- 
cosya ihduzapi qa ai , wapaha hin- 
sma noge ayuecicionpi, napin- 
kpa qa canhanpa w T asteste oki- 
hanpi, Wolff eceena anpetu 
ikceya, qa anpetuwakan eca to- 
kehnana hey ake kitonna qori 
hecehnana kicon can canhapa 
ohe qa cuwita teyena hi. 

Wacintonsni kodawicaye kin, 
ite cantesice qa ihduze kin on 
aowehanhan ilialiapi , esta wamde- 
nica kin nape yajipjipe kin bo- 
kicoswacin skan, qa en ewica- 
tonwe sni; owasin tipiwakan kin ektakiya ay a, wayawawicakiye 
kin tokahan. 

Tipiwakan timahen oiyokipi, 
petijanjan kin on iyoyanpa. wa- 
yawa kin owasin iyokipipi can- 
dowankiyapi on qa dowanpi kin 
on hoksina kin nalimalima ia oki- 
ciciyapi. Owasin kipi kin tan- 
yan litayetu wotapi kte cin on 
ihdatan yuke. Otonwe itancan 
cinca kin he hiyu kte cm econ- 
han maga wan tanka hinca kican- 
yanpi wanyaka. wanji is tipi kin 
en can koka wan ohna wazi can 
cistina wan taninyan nan, qa 
adetka kin etanhan taspanzizi, 
waskuyeca qa wnskate ko otke 
e wanyaka, qa wohe kin he can- 
hanpi yuzicapi kaga w T anyaka. 
Nakun wayawapi kin Wanikiya 
hoksiyopa kin taku wicakahikta 
iwohdakapi; canhanpa tawa- 
I pi kin en taku owicahnake kta. 
canhanpa kin oceti sota ohna 
; iyaye kin en ekihnakapi kta. Qa 
canhanpi sasa qa uma ojutonpi, 
akicita kagapi, waniyanpi woi- 
skate ko en on kta awacinpi kin 
on nina wiyuskinpi. Wolff iye 
qes tunw T incu oliansice kin he 
wote sni iwangkiye kta e sdon- 
kiye lica. Tuka omaka ataya 
bdiheca qa waste wacin heon 
Wanikiya hoksiyopa kin aki- 
ktonje kte sni kecin kin on ija 
can canhanpa tawa kin sota iya- 
ye kin hen ekihnake kta awacin 
ku. Hanyetu cokaya cekiyapi 
ayustanpi qa tiyatakiya wicasta 
qa wayawa kin ko nom nom tipi 
wakan etanhan ahdinapa. 

Econhan siceca wan tiyopa 
awakeya ihukuya istinma wanka. 
heyake ska zipzipena on qa osni 
esta siconna wanka, walipanica 
heca sni seca taheyake teca qa 
waste; wanke kin icahda maza- 
on-wiyutapi, orspe ciqana. can- 
hdeskawicazo qa taku canksjipa 
onspeiciciyapi ko wojuha wan 
ohna en yanka. Wicanlipi iyo- 
janjan kin on, ite kin istohmus 
wanka esta nina owan3 T ag waste 
lica, paha zizi kin on iyoyanpa 
seececa, Tuka siha tasake kin 
wanyakapi ehan icantewicasice. 
Wayawa kin onge cosya ihduza- 
pi kin ecaca en ewacinpi sni ica- 
hda kinhdapi. Wanji iyotan wi- 
casta otonwe en okitanin onpi 
cinca wan en etonwe, iye wijica 
qa he onsike kin on waliteda sni 
se ayuta. 

Tuka Wolff ahakena hdinape 
qa wowaonsida on ena hoksiyopa, 
wan waste Bca istinma wanke cin 
ayuta najin. "He hehe!" wabde- 
nica kin ecin, "nina sicaya; on- sika, osni esta sicona on. Tka 
iyotan hanyetu kinde canhanpa 
yuhe sni, hece takuna oceti sota 
iyaye kin en ekihEake kte sni 
istinme econhan. Wanikiye ho- 
ksiyopa iyotaniyekiye kin ki- 
canpte kta on en taku ekihnake 
kta tka." 

Vfastecake cin on, can canhan- 
pa hdu-doke qa hoksiyopa istinme 
kin ikanye ehnake, qa iye token 
okihika hcicu. hecen siha liana- 
sdoke qa hu ste tonwincu ekta hdi, 
"Taku tanin sni c!e ku ye!" 
Tunwincu kin sisanni sicona 
lei wanyaka qehan canze qa eya: 
"Can canhanpa onman tokanon 
he? walite sni." 

Wolff tokenken wicahnaye kta 
onspe sni, tka kokipa on cancan, 
qa taku toketu kin eciyotantan- 
ken okiyaka. 

Tuka wakanka kin nina ilialia. 
"Wicasta kin de w^adasa canhan- 
pa wicaqu! wicasta kin de sico- 
pina kin can canhanpa wicaqu! 
de woonspe teca heca! hecen he- 
on etanhan hecetu, qa can can- 
hanpa onman oyahdapte kin sota 
ohna iyaye kin hen ewahnake 
kta, qa heciciye'- Wanikiye ho- 
ksiyopa kin haftanna kinhan taku 
on acipe kta wan en ohnake kta. 
Qa halianna anpetu aguyapi 
pusyake mini, adatke kta. Qa 
inonpa tokeciEcin on wan hanpa 
yaqu kinhan sdonyaye kte." 
Wakanka sice kin hoksina kin 
kaskapiyeye qa wankan iwangsi. 
Cantesin okpaza en ceya wanke 
ecen istinma. 

Halianna hehan wakanka kin 
cuwita qa hoHpayanka on kikta 
qa kuya hi unkan taku owanyag 
waste ota wanyaka. Oceti sota 
iyaye kin taku woi skate waste- 
ste ojuna, canhanpi sasa wojuha 
ohna, taku waste ocaje waste hi- 
yeye, qa can canhanpa sanniqon 
hee nakun en yanka onman kin 
isakim, he es cansakana wanji en 
ohnake kta awacin tka. 
Wolff tonwincu taku steda nation 
hecen kohanna kuya u qa taku 
wasteste kin wanyake kin on yu- 
sinyeye seececa, econhan tankan 
taku nina iliapi. Hoksina kin 
tonwincu kici dena taku kapi 
hecinhan sdonya pi kta on ekta 
iyayapi, unkan ohomni tipi kin 
owasin witaya najin pi. Taku 
toka he? Taku wan woiliaya, 
wostedaya tokeca. 

Otonwe en wicasta wijica cin- 
capi kin owasin taku wasteste 
wicaqu kecinpi qon, canhanpa 
tawapi kin ohna cansakana ecee 
ohna on iyeyapi. Hehan wakankana qa hoksina 
kin kici taku wasteste iye oceti 
sota iyaya tawapi kin en hiyeye 
kin on nina inihanpi. Tuka sina- 
sapa u qa iteoyuze kin eciyatan- 
han taku steda e wanyakapi; can- 
akanyankapi wan tipiwakan itan- 
kan yanke, qa hetu e litayetu 
kin he hoksiyopa wan ska ecee 
on qa osni tka sicona hen aipa- 
hin istinme qon en inskoya ma- 
zaskazi, inyan teliika ko yanka e 
sinasapa kin wanyaka e owicaki- 
yaka. 

Unkan owasin yuonihanyan 
susbeca aicicagapi, cankajipewi- 
kicanye tawa qeya icahda hoksi- 
yopa owanyag waste wan istin- 
ma ciqon he ehanqon Jesus, Na- 
zareth etanhan qon hee lica e 
okalinigapi; maka akan hun£ake 
om on qehan hecekcen litani cee 
qon iyecen oape wanji tanin iciye. 
Hecen wowapetokeca kin de Wa- 
kantanka waste kin hoksiyopa 
wan wacinyanpi qa wacantkiyapi 
yuhe kin on wowanyake kin de 
wanyagwicakiya heon pidapi. CHEYENNE AGENCY, S. D. 

Mitakuyepi. 

I Hekta Sept. 6, qon 

hehan St. Joseph omniciye api 
yapi na lena oitancan wicayu- 
stanpi. 

I Justin Eagle Feather itancan. 
Paul Crow Eagle okihe. 
Sam Charger wowapi kaga. 
Henry Fisherman mazaska awan. 
Richard Bowker na Morgan 
Warrior wayazan awanyakapi. 
Charlie Spotted Crow wapaha yu- 
ha. Richard Bowker ia-pi awan- 
yaka. John Tomahawk wamnaye. 
Joseph Napehoksila, Louis Chas- 
ing Crow, John Tomahawk, Bull 
Marshall, Isaac White Eagle, wi- 
gliglapi. Amos Matosapa tiyopa 
awanyaka. Richard Bowker lo- 
wan itancan. 

Lena wi akenom Wakantanka 
oblate wowasi econpi kta ea wi- 
cayustanpi. 

Tansnaon Wakpala el omnici- 
ye Catholic Congress kta on wa- 
mnayanpi kin mazaska tanin 
$53-65 na ptewaniyanpi 10. Ho, 
hecetu. Owasin nape ciyuzapelo. 
Sam Charger. Yutapi wakan icupi kin heon 
wakansica towasake kin anapta, 
qa tawahinkpe kin boanawam 
iyeya — St. Ignatius. 

Untancanpi anpetu otoiyohi 
woyute icu kin heon wasaka qa 
waste. Wanikiya heya: "Mi tan- 
can kin woyute qa mawe kin 
woyatke.— St. Basil.